قابهاي سرمه دوزي ترمه برند دوخت ترمه اصفهان

نوع نمایش :
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي آيه الكرسي(يك در70شناسنامه دار) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي آيه الكرسي(يك در70شناسنامه دار)

رنگ بندي دارد. در ابعاد يك در دو هم موجود ميباشد.نوع قاب شده مورد بالا با افزوده شدن هزينه قاب قابل ارسال ميباشد.
400000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي 75در75 شاهي پركار -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 1
موجود

قابي 75در75 شاهي پركار

تمامي موارد قابي در اين سايت بدون محاسبه بهاي قاب محاسبه شده است. در صورت تمايل قاب شده آن براي شما در بسته بندي ايمن ارسال ميگردد كه هزينه قاب آن بمبلغ آن افزوده ميشود
175000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي دربار هخامنش با ستون يك در هفتاد -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي دربار هخامنش با ستون يك در هفتاد

در صورت تمايل نوع قاب گرفته آن در بسته بندي ايمن ارسال ميگردد كه هزينه قاب به آن افزوده ميشود. اينكار در طرحهاي كوچكتر و بزرگتر هم موجود ميباشد.
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي  سبد گلستان60.80 -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
موجود

قابي سبد گلستان60.80

در صورت تمايل قاب گرفته آن فرستاده ميشود كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي طرح چهارباغ  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي طرح چهارباغ

در اندازه هاي چهارگوش ديگر هم قابل انجام ميباشد . در صورت تمايل نوع قاب شده آن هم ميتوان ارسال كرد كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
275000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي دور هخامنش يك در يك -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي دور هخامنش يك در يك

در صورت تمايل ميتوان قاب گرفته براي شما فرستاده شود كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
275000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي پارسيتا گرد(8جقه دور) -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
موجود

قابي پارسيتا گرد(8جقه دور)

در اندازه هاي 75 در 75 هم موجود ميباشد. و در صورت تمايل ميتوان قاب گرفته ارسال شود كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي بته 30 گوشه دار 85.65 -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

قابي بته 30 گوشه دار 85.65

در صورت تمايل نوع قاب شده آن با توجه به رنگ ترمه و سرمه به سليقه ما قاب شده و در بسته بندي ايمن و ضدشكستگي به نشاني شما ارسال ميگردد كه هزينه قاب و ارسال آن افزوده ميگردد.
250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي هشت بهشت  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي هشت بهشت

در صورت تمايل به سليقه ما قاب شده و هزينه قاب آن افزوده ميشود و در بسته بندي ايمن به نشاني شما ارسال ميگردد.
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قابي وان يكاد لاكي  -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

قابي وان يكاد لاكي

در صورت تمايل نوع قاب گرفته آن ارسال ميگردد كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي بته 40گوشه متوسط  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قابي بته 40گوشه متوسط

در صورت تمايل ميتوان قاب گرفته آنرا ارسال كرد كه هزينه قاب آن افزوده ميشود.
250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
قابي مهريسا -
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 3
موجود

قابي مهريسا

در صورت تمايل ميتوان قاب گرفته آن فرستاده شود كه هزينه آن افزوده ميشود.
250000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...